Veterinárna nemocnica Bennett
0907 824 196
Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
Ordinačné hodiny: PO - NE 08:00 - 20:00
Pohotovosť PO - NE 20:00 - 08:00

Veterinárna ortopédia

MVDr. Richard Kapalko

ortopédia & traumatológia

MVDr. Richard Kapalko

Z mimouniverzitných pracovísk patríme vo veterinárnej ortopédii na Slovensku medzi priekopníkov, ktorí úspešne do svojej bežnej praxe zaviedli endoprotézy patelárnych žliabkov, TTA -operačný zákrok pri pretrhnutí predného skríženého väzu, ortopedické zákroky na chrbtici a medzistavcových platničkách a ILN implantácie. V súčasnosti intenzívne rozbiehame nový implantačný program - modulárne endoprotézy bedrových kĺbov.

Veterinárnu ortopedickú chirurgiu vykonávame v špecializovanom a plne vybavenom ortopedickom operačnom sále. Pacient je počas zákroku v inhalačnej anestézii /izoflurán, sevoflurán/, plne monitorovaný /kapno, oxy, EKG, TF, DF, T../ Vysoký anesteziologický štandard nám umožňuje vykonávať aj časovo náročné ortopedické zákroky s minimálnym rizikom pre pacienta. Ortopedický operačný sál naväzuje na RTG pracovisko, čo je výhodou pri intraoperačnom RTG vyšetrení a myelografii.

Zlomeniny - traumatológiu robíme v operačnom štandarde AO-ASIF. Tj na pacientovi neexperimentujeme vlastnými momentálnymi nápadmi, ale aplikujeme štandardizovaný postup a implantáciu pre danný typ zlomeniny navrhnutý lídrom v oblasti humánnej a veterinárnej ortopédie - švajčiarskou organizáciou AO-ASIF. Disponujeme dostatočným výberom ortopedických implantátov v štandardných veľkostiach / od 1.0 do 4.5/ aby sme neboli nútení k improvizáciam počas zákroku. Implantáty pri niektorých plánovaných zákrokoch objednávame na mieru konkrétneho pacienta /pantarzálne a pankarpálne platničky/.

Luxácia pately u psov.

ČO TO JE?

Luxuácia pately

Luxácia pately je stav, pri ktorom sa (jabĺčko) patela dostáva pri ohybe kolena mimo kolenný žliabok v ktorom je uložená (stupeň 1.a 2.) alebo je trvalo skĺznutá mimo žliabok (stupeň 3. a 4.). Najčastejšou príčinou je vrodené vada ( cca 85%) výrazne zriedkavejšie je ochorenie získané traumaticky ( cca 15%). Bežne sa vyskytuje u malých plemien psov / york, chivava, ratlík, pudel, JRT../ kde môže postihovať až 30% populácie, pričom vo väčšine prípadov obojstranne obe kolená. Cca 90% malých psov s nálezom má tzv mediálnu luxáciu- jabĺčko je skĺznuté na vnútornú stranu kolena. U stredných a veĺkých plemien s veľkosťou plemena stúpa aj výskyt tzv. laterálnej luxácie - jabĺčko skĺznuté na bočnú stranu kolena až na tretinu prípadov.

Ako sa jej vyhnúť

Pre prevenciu výskytu ochorenia kĺúčová chovateľská selekcia zdravých zvierat bez luxácie pred zaradením do plemenitby. Výsledok posúdenia sa zaznamenáva ad: Certifikát pre posúdenie luxácie pately. Vyšetrenie je nebolestivé a nevyžaduje sedáciu ani RTG snímky.

Vzhľadom na polygénny system dedenia vady však takáto selekcia neeliminuje problém úplne. Všetky pravidlá genetickej selekcie a la J. G. Mendel platia pre dedičnosť jedného znaku jedným génom nie pre vady kódovane kombináciou mnohých génov Ideálne je zviera prvykrát vyšetriť pri prvej vakcinácii na besnotu vo veku cca 4 mesiacov.

Má to aj môj pes?

Najčastejší prejav obzvlášť u malých plemien je vynechanie končatiny v pohybe alebo nosenie zdvihnutej zadnej končatiny. - patela je mimo žliabok-vystretie končatiny je pre psa bolestivé- po niekolkých krokoch to zvyčajne spontánne prejde.

Bežne sa luxácia pately zistí pri pravidelných zdravotných prehliadkach s ktorými bývajú spojené napríklad vakcinácie. Veterinárny ortopéd však dokáže presnejšie posúdiť stupeň postihnutia a prognózu vývoja ochorenia. V prípade pozitívneho nálezu, ktorý bude vyžadovať chirurgické riešenie by mal zhotoviť kvalitné RTG snímky oboch kolien /VD, LAT a SKYLINE/. Tie sú potrebné kvôli navrhnutiu optimálneho chirurgického riešenia, keďže ich existuje viacero.

Stupne luxácie

0. Stupeň:
jabĺčko nie je možné manuálne dizlokovať zo žliabku.
1. Stupeň:
jabĺčko je v žliabku, možné vytlačiť zo žliabku, po uvoľnení tlaku sa samo vracia späť
2. Stupeň:
jabĺčko je v žliabku, po vytlačení zo žliabku ostáva mimo neho
3. Stupeň:
jabĺčko je mimo žliabku, je možné ho tlakom dostať späť
4. Stupeň:
jabĺčko je mimo žliabku, nie je možné ho dostať späť

Čo sa deje v postihnutom kĺbe?

Problémom zvyčajne nebýva len samotné umiestnenie pately ale aj následná deformáciou tvaru a zhoršená funkcie panvovej končatiny . Svaly kolenného bloku pri dizlokácii jabĺčka zo žliabku stracajú jeden z pevných bodov a deformujú končatinu ako tetiva luk, výsledkom je O alebo X postoj. Následne dochádza k výraznému úbytku svalovej hmoty na končatine a zvýrazneniu krívania. Tento zdravotný problém patrí spolu s pretrhnutím predného skríženého väzu medzi najčastejšie veterinárne ortopedické diagnózy.

Pohyb pately mimo jej normálnej dráhy spôsobuje poškodenie chrupavky ktorá zle regeneruje a časom vedie k vzniku chronických degeneratívnych zápalových zmien - artróze kolenného kĺbu. U väčších plemien psov zmenená mechanika kolenného bloku a znížená stabilita kolena spôsobuje zvýšené namáhanie predného skríženého väzu /LCC/ s následkom jeho traumatizácie a pretrhnutia. Keďže sa jedná o mechanický problém, jeho dlhodobé riešenie je chirurgické. Podávanie protizápalových liekov ktoré majú analgetický účinok je iba odkladaním riešenia problému.

LIEČBA

Vo všeobecnosti sa odporúča ortopedická chirurgická korekcia pre stupne 2., 3., a 4. Máme však veľa pacientov pri stupni 1. vyžadovali chirurgický zákrok na odstránenie krívania. Časť pacientov "nekríva" vôbec dokonca ani pri ťažkých nálezoch, jednoducho majiteľ to považuje za normálne-chronická bolesť. úspech liečby je závislý od stupňa druhotných zmien skeletu ktoré sa pridružujú s progresom ochorenia. Platí čím skôr tým lepší je výsledok. Máme dve kategórie pacientov: mladí psi 4-11 mesiac vtedy sa najčastejšie ochorenia začína prejavovať a seniori kde následkom stareckej svalovej atrofie a ochabnutím svalstva kolenného bloku dochádza k zvýrazneniu prejavov ochorenia.

Cieľom chirurgickej terapie je obnova funkčnej záťažovej osi končatiny čo je možné dosiahnúť niekolkými spôsobmi rešpektujúc indiviuálny nález pacienta. Operačné postupy sa často kombinujú a vykonávajú sa v operovanom kolene súčastne pre dosiahnutie správneho efektu. Preferujem moderné klinicky overené ortopedické postupy ktoré obnovujú funkčnú záťažovú os končatiny spoľahlivejšie ako zákroky typu "všijem kusok nylonu a možno to pomôže".

PGR - endoprotéza patelárneho žliabku

Endoprotézy patelárneho žliabku sme rozbehli medzi prvými na Slovensku. V priebehu novembra a decembra 2013 sme úspešne endoprotézu implantovali jedenástim pacientom. U jedného z nich obojstranne na oboch kolenách počas jedného zákroku. Indikáciou implantácie bol plytký nefunkčný žliabok. Veľkou výhodou je minimálna invazívnosť zákroku aj keď sa jedná o endoprotézu. Pacient zaťažuje končatinu za predpokladu zachovaného osvalenia na druhý deň po zákroku. Polovicu prípadov tvorili pacienti, kde zákrok inými chirurgickými postupmi nepriniesol očakávaný výsledok a endoprotéza bola poslednou možnosťou na sfunkčnenie končatiny. Viac informácii na www.kyon.ch PGR.

Endoprotéza patelárneho žliabku Endoprotéza patelárneho žliabku 2 Endoprotéza patelárneho žliabku 3 Endoprotéza patelárneho žliabku 4

RBA-prehlbenie patelárneho žliabku

Je obdobou endoprotézy, funkčný žliabok pri nej vytvárame rapídnym prehĺbením nefunkčného plytkého žliabku technikou tzv. recesnej blokovej trochleoplastiky avšak striktne zachovávame nepoškodenú chrupavku. V princípe pod plytkým žliabkom sa vyfrézuje /u malých psov/ alebo odstráni dlátom /u veĺkých psov/ a odstráni blok kosti bez porušenia povrchu kĺbovej chrupavky a celý blok žliabku vnoríme hlbšie do podkladovej kosti, čím vytvoríme jeho nové funkčné okraje.

TTT- presunutie úponu patelárneho väzu

Elegantná a minimálne invazívna metodika, pri ktorej sa posúva úpon patelárneho väzu. Predpokladom úspechu pri nej však býva funkčný žliabok a preto sa často v prípade jeho patológie kombinuje s prehĺbením žliabku RBA alebo endoprotézou žliabku PGR.

CORA-uhlová korekčná osteotómia stehennej alebo holennej kosti

V prípadoch kde luxácia značne zdeformovala stehennú alebo holennú kosť je predpokladom úspešného chirurgického riešenia vyrovnanie končatiny. V tomto prípade sa sa kosti priečne napília a nanovo poskladajú v správnom uhle fixované platničkou alebo externým fixátorom.

AKO PREBIEHA ZÁKROK

Pred zákrokom je potrebné pacienta ortopedicky vyšetriť. Operatér si overí stupeň luxácie a rozsah pridružených skeletálnych zmien. Majiteľ prinesie zviera na lačno ráno v deň zákroku a nechá ho u nás hospitalizované. Pacient sa následne podrobí štandardnému predoperačnému vyšetreniu, ktoré minimalizuje riziko plynúce z anestézie. Počas zákroku na špecializovanom ortopedickom operačnom sále je pacient neustále monitorovaný. Anestéziu používame výlučne inhalačnú (izoflurán, sevoflurán) vzhľadom na jej bezpečnosť a dobrú tolerovateľnosť pacientom. Následne sa presúva do postoperačnej hospitalizácie, kde je jeho prebúdzanie monitorované. Nasadí sa na analgézu v infúznom dávkovači a následujúce ráno ide domov bez rizika, bez bolesti a v dobrej nálade.

CENY

Štandardne sa väčšina prípadov dá elegantne zvládnuť kombináciou TTT a RBA, cena je od 390€, endoprotéza žliabku - PGR cena je 580€ a pokrýva všetko od ortopedického vyšetrenia, predoperačného vyšetrenia, kontrôl, plánu rehabilitácie a záruky na implantát. CORU používam zriedka, väčšinu pacientov vieme pohodlne zvládnuť výrazne menej invazívnymi postupmi.

Pretrhnutie predného skríženého väzu

TTA: je v súčastnosti jedinonou metodikou chirurgického riešenia pretrhnutia predného skríženého väzu- LCC ktorú používame, viac pozri naši pacienti-TTA. Dôvodom je jej spoľahlivosť a klinický efekt ktorý extrakapsulárnymi metódami obzvlášť u ťažších psov nedosiahneme. Náš najmenší pacient bola čivava 2kg najťažší stredoazijský ovčiak 82kg. Vzhľadom na počet zákrokov, pri TTA vieme pre naších klientov dosiahnúť veľmi priaznivú cenu. Momentálne sa spolupodieľame na modifikácii tejto metodiky.

Operácie medzistavcových platničiek:

Diagnostikujeme a operačne riešime lézie medzistavcových platničiek, atlanto - axiálne instability, zlomeniny stavcov. Tomuto typu pacientov poskytujeme postoperačnú hospitalizáciu a fyzioterapiu.

Istené klincovanie ILN

Snažíme sa o zavádzanie postupov minimálne invazívnej traumatológie. Najviac sa nám to darí u našich mačacích pacientov, kde sme pri zlomeninách kostí končatín /okrem predlaktia/ používame systém isteného klincovania /interlocking nail system- ILN/ s použitím titanových implantátov. Implantát sa do kosti zavádza cez malý pracovný otvor, zlomeniu nie je potrebné otvárať, má mechanické vlastnosti ako použitie platničky tj mačka na druhý deň našľapuje. Navyše keďže sa používa titán, tento typ implantátu nie je potrebné vyberať a mačka sa vyhne ďalšiemu operačnému zákroku.

Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava
0907 824 196
info@bennett.sk


OBJEDNAJTE SA K NÁM

Nahrávam